11.5.08

Κόκκινη κάρτα (η συνέχεια)


Σε συνέχεια του άρθρου:

Απόφαση CC-2007-1-8/Greece/EB του τμήματος επιβολής της Επιτροπής Συμμόρφωσης του ΟΗΕ για το Πρωτόκολλο του Κιότο

(παρατίθενται μεταφρασμένα τα επίμαχα άρθρα της απόφασης)


12. ... οι προσκεκλημένοι ειδικοί, μέλη της ελεγκτικής ομάδας ειδικών που αξιολόγησε την αρχική έκθεση της Ελλάδας, επεσήμαναν τρία σημεία ιδιαίτερης ανησυχίας που προέκυψαν από την αξιολόγηση, η οποία συνέπεσε με τη μετάβαση του εθνικού συστήματος απογραφής της Ελλάδας:

(α) Έλλειψη σαφήνειας σχετικά με το χαρακτήρα των θεσμικών και διαδικαστικών διευθετήσεων για τη διασφάλιση της συνέχειας της διαδικασίας προετοιμασίας απογραφής (συμπεριλαμβανομένου και του διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκομένων στην εφαρμογή του εθνικού συστήματος)

(β) Έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τη μεταφορά γνώσης από το συμβαλλόμενο φορέα με την τεχνική ευθύνη της προετοιμασίας της απογραφής, προς τη νέα ομάδα.

(γ) Αδυναμία συνάντησης της ελεγκτικής ομάδας ειδικών με το προσωπικό που αναλαμβάνει την τεχνική ευθύνη για την προετοιμασία της απογραφής, ώστε να αξιολογήσει τις διευθετήσεις για την τεχνική επάρκεια του προσωπικού αυτού. Αυτές οι ίδιες ανησυχίες, οι οποίες σχετίζονται με την ικανότητα της Ελλάδας να διατηρήσει την απαραίτητη θεσμική και τεχνική ικανότητα, εγείρονται σε συνδυασμό με τη δεύτερη μετάβαση.

...

18. Σε συμφωνία με το μέρος XV, το τμήμα επιβολή εφαρμόζει τις ακόλουθες συνέπειες:

(α) Η Ελλάδα κρίνεται ότι βρίσκεται σε μη-συμμόρφωση

(β) Η Ελλάδα θα πρέπει να αναπτύξει ένα σχέδιο, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του μέρους XV και να το υποβάλλει στο τμήμα επιβολής εντός τριών μηνών... Το σχέδιο θα πρέπει να επιδεικνύει μέτρα που θα διασφαλίζουν τη λειτουργία του εθνικού συστήματος απογραφής κατά τη διάρκεια μεταβατικών περιόδων και να περιλαμβάνει κατάλληλες διοικητικές διευθετήσεις για να υποστηρίξει μια αξιολόγηση του νέου εθνικού συστήματος απογραφής της Ελλάδας από την ελεγκτική ομάδα ειδικών, συντονιζόμενη από τη γραμματεία (του ΟΗΕ) και σε συνδυασμό με τον έλεγχο μιας ετήσιας έκθεσης απογραφής που θα παραχθεί από αυτό το εθνικό σύστημα απογραφής.

(γ) Η Ελλάδας δε δικαιούται να συμμετέχει στους μηχανισμούς που προβλέπονται από τα άρθρα 6, 12 και 17 του Πρωτοκόλλου του Κιότο, εκκρεμούσης της απόφασης για το ερώτημα της εφαρμογής.


www.greanpeace.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: