10.9.08

Ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη


Την ενσωμάτωση, στην ελληνική νομοθεσία, της κοινοτικής οδηγίας 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη, προβλέπει σχέδιο προεδρικού διατάγματος, που υπέγραψε ο ΥΠΕΧΩΔΕ, Γ. Σουφλιάς«Είναι η 35η οδηγία για το περιβάλλον, που ενσωματώνουμε στο εθνικό μας δίκαιο τα τελευταία τεσσεράμισι χρόνια», δήλωσε ο κ. Σουφλιάς και πρόσθεσε ότι πρόκειται «για τεράστιο και επίπονο νομοθετικό έργο που έγινε από το ΥΠΕΧΩΔΕ, ώστε να εκσυγχρονιστεί πλήρως -και να γίνει αυστηρότερη- η περιβαλλοντική νομοθεσία μας και να εναρμονιστεί απόλυτα με το κοινοτικό δίκαιο».Επεσήμανε δε, ότι σήμερα, «στον τομέα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η Ελλάδα έχει καλύψει πλήρως το χαμένο έδαφος και δεν έχει εκκρεμείς υποθέσεις».
«Με την οδηγία 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη, οργανώνουμε πλήρως το θεσμικό μας πλαίσιο για την εφαρμογή της αρχής ο «ρυπαίνων πληρώνει» καθορίζοντας διαδικασίες και μέτρα τόσο για την ενίσχυση της πρόληψης όσο και για την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών. Στο πλαίσιο αυτό, εισάγεται στην ελληνική έννομη τάξη η αρχή της ευθύνης που εφαρμόζεται για τις περιβαλλοντικές ζημιές, αλλά και για τις επικείμενες απειλές τέτοιων ζημιών από επαγγελματικές δραστηριότητες», τόνισε ο υπουργός.


Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του κ. Σουφλιά, ως περιβαλλοντικές, ορίζονται οι άμεσες ή έμμεσες ζημιές που προκαλούνται στο υδάτινο περιβάλλον, τα προστατευόμενα είδη και τους οικοτόπους και η άμεση ή έμμεση μόλυνση του εδάφους, η οποία δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.Την ευθύνη για την εφαρμογή της οδηγίας φέρει το ΥΠΕΧΩΔΕ και οι Περιφέρειες, με βάση τα κριτήρια του άρθρου 6 του Προεδρικού Διατάγματος. Για την αποτελεσματική εφαρμογή της συστήνεται στο υπουργείο αυτοτελές Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, επικουρούμενο από ειδική γνωμοδοτική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι υπουργείων, επιστημονικών και άλλων φορέων. Η σύσταση αντίστοιχης Επιτροπής προβλέπεται και σε επίπεδο Περιφέρειας.Η αρμόδια αρχή, το ΥΠΕΧΩΔΕ ή η Περιφέρεια, έχει τις αρμοδιότητες:- Εφόσον εμφανίζεται μία άμεση απειλή περιβαλλοντικής ζημιάς, να υποχρεώνει το φορέα εκμετάλλευσης (δυνητικά ρυπαίνων) να λάβει προληπτικά μέτρα.- Όταν επέρχεται η ζημιά, να υποχρεώνει το φορέα εκμετάλλευσης να λάβει τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης (τα οποία καθορίζονται με βάση τους κανόνες και τις αρχές που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας)


Επιπλέον, η αρμόδια αρχή και στις δύο περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να λάβει η ίδια τα προληπτικά μέτρα ή τα μέτρα αποκατάστασης και στη συνέχεια να ανακτήσει τα έξοδα από τους φορείς εκμετάλλευσης, που εμπλέκονται στην υπόθεση.


Δεν υπάρχουν σχόλια: